100+ Names of Goddess Durga

100+ Names of Goddess Durga

100+ Names of Goddess Durga (Parvati)

Achala

Achintya

Achyuta

Akshara

Amala

Amara

Amogha

Amritanabhi

Amritaprada

Anadi

Ananta

Andinidhana

Anekavibhagastha

Atmasamshraya

Atilalasa

Avyaya

Anadyanantavitava

Anadi

Avyaktaguna

Adipurusharupini

Anadimayasambinna

Avyaktalakshana

Akarya

Avyaktamika

Amurtika

Amritasrava,

Ambika

Atmahetuka

Avidya

Anantarupa

Anantastha

Apamyoni,

Asheshadevatamurti

Ananyastha

Ashouchya

Arundhati

Anantadrisht

Akshudra

Agotra

Avarna

Anantavarna

Asamkhyeya

Aprameyakhya

Asthadashabhuja

Anadya

Ambika

Anantashayana

Ananta

Amrita

Amanyu

Amritasvada

Anidra

Aindri

Anantavakshahsthalasthita

Avachyakirti

Asurardini Sarasvati

Atmavidya

Atmabhavita

Aditi

Abhinna

Achintya

Anantavibhava

Aishvaryapadmanilaya

Akapila

Achyutatmika

Anekakarasamsthana

Adya

Amritodbhava

Amareshvari

Apyayani

Amritashraya

Akalanka

Amritashya

Amitaprabha

Anahata

Adityavarna

Anavadyangi

Bhutantavastha

Brahmakhya

Brahmavishnu-Shivatmika

Brahmeshavishnujanani

Brahmasamshraya

Brahmagarbha

Bhrikutikutilanana,

Brahmi

Bhavani

Brahmamurti

Bhuktimuktifalaprada

Brahmavidya

Bhushita

Bhogashayini

Bhaktartishamani

Bhavya

Bhavatapavinashini

Bhadrakalika

Brahmendro-Pendranmita

Bhavankanilayalaya

Bhaga

Brahmayoni

Brahmarupini

Brahmajanma

Bhanumati

Brahmashri

Brahmahridaya

Brahmavidyashraya

Bhaktigamya

Brahmakala

Bandhika

Bhedya

Bhedabhedavivarjita

Bhagini

Bhagavatpatni

Bhutibhushana

Bharati

Bhulekha

Bhaktamangaladayini

Bhadrakali

Bhava

Bhinnavishaya

Brahmashailanivasini

Bhedarahita

Bhisani

Bhrumadhyanilaya

Bhoktri

Bhukti

Bhinnasamsthana,

Bhavini

Bhogini.

Charusharasana

Chandria

Chitshakti

Chinmayi

Chanurahantritanaya

Chandavikrama

Chatruvargapradarshika

Chittanilaya

Chhinnasamshaya

Characharasahsrada,

Chaturvimsha

Chakrahasta

Chiti

Chitrambaradhara

Chandravadana

Chekitana,

Chandi

Charichitanga

Chaitra

Devatma

Durvara

Devi

Dhriti

Dharmavidya

Durnirikshya

Durasada

Durddharsha

Dheuva

Duratyaya

Divyabharana-Bhushita.

Dhatrisha

Dhanadapriya

Daityasamuhaniyantri

Durjneya

Devaki

Daityadanavanirmukhi

Devatavaradevata

Dharmadharmavivarjita

Dharmakamarthamokshada

Durjjaya

Duratikrama

Durga

Dirgha

Datri

Dharmantara

Dharmamayi

Dharmapurva

Dhanavaha

Dharmopadeshtri

Dharmaksha

Dharmagamya

Dharadhara

Dharmashastrarthakushala

Dharmajna

Dharmavahana

Dharmadharmavinirmatri

Dharmikamangalaprada

Dharmamayi

Dharmashakti

Divya

Divyagandhathivasana

Dakshina

Dahana

Danta

Divisamsthita

Devasena

Durvineya

Devadevi

Drishadvati,

Dhanaratnadhya

Dhanushpani

Dhanadhyaksha

Dhanya

Dipti

Dhunvati

Dushprakampa

Drishti

Daityamathini

Dharadhara,

Dharmodaya

Duhsvapnanashini

Diksha

Dipta

Dhimati

Eka

Ganga

Gunadhya

Gouri

Gariyasi

Gati

Guhalvika

Gunotpatti

Gomata

Girisha

Gandhadayini

Guhyashakti

Gunatita

Guhyatita

Guharani

Ganga

Garudasana

Guhyanpanishaduttama

Gandharvi, Garudi, Garudatmati

Govyapriya

Gouni

Ganeshvaranamaskrita

Ganambika

Giriputri

Gomati

Goptri

Guhyarupa

Gunottara

Go

Gih

Guhyavidya

Ganagandharvasevita

Guhapriya

Hridisthita

Harini

Hritamalodbhuta

Hridguhagamya

Hiranyakshi

Hamsagati

Hita

Himavanmerunilaya

Haranti

Hrishtatma

Harshavardhini

Hiranyarajatapriya

Hiranyarajani

Haimi

Hemabharanabhushita

Hridya

Hamsakhya

Harimurti

Himavatputri

Havyavahantaragadi

Havyavahasa-Mudhbhava

Hiranyavarna

Ishvari

Ishta

Ishvarapriya

Ishvararddhasanagata

Ishvarani

Ijya

Indraja

Jagati

Jagatpriya

Jaganmurti

Jamashakti

Jitashrama,

Jagadyantrapravartika

Jyotishtomafalaprada

Jagaddhatri

Janya

Jaganmata

Jagajjveyashtha

Jnanamurti

Jagasrishtivivarddhini

Jnanaparaga

Janananda

Jvalamalasahasradhya

Jnanajneya

Jaratita

Jagadyoni

Jaganmata

Janmamrityujaratiga

Jagaddhatri

Jagatpriya

Jaganmurti

Jyotirupa Amrita

Jyotsna

Janmamrityajaratita

Jaganmata

Jagatsampurani

Jayanti

Jivasambhava

Kalakara

Kalakula

Karanatma

Kashtha

Kevala

Krishna

Kinnari

Kashyapi

Kalakarnika

Kriyamurti

Kala

Karishini

Kamya.

Kameshvareshvari

Kanakaprabha

Kushmandi,

Kalatrayavivarjita

Kamala

Kamacharini

Kanta

Koumari

Koushiki

Kshanti

Kamadhenu

Kamarupa

Kambalashvatarapriya

Karnikarakara

Kakshya

Kamsapranapaharini

Kshobhika

Kshalini

Kalalita

Kalarani

Kundalini

Karmuki

Kalita

Koumudi

Kakudmini

Kamayoni

Karmakarani

Kiritini

Kailasagirivasini

Kamarupini

Kutastha

Kshetrajnashakti

Karyajanani

Kalyani

Kamalavasa

Kalaratri

Katyayani

Kamabheda

Karala

Kalikalkavihantrui

Kriyavati

Khechari

Khastha

Kamburgriva

Kalipriya

Khagadhvaja

Khagaruda

Kalya

Kapila

Kanta

Kamalabha

Kalakarini

Kalantara

Karshani

Kriyashakti

Lohitasarpamala

Lakshyadishaktijanani

Lingadharini

Lelihana

Lakshmi

Lola

Mahadevi

Mahamahishaghatini

Mahavidbhuti

Maheshwari (Maheshvari)

Maha Maheswari (Maha Mahesvari, Mahamaheshwari, Mahamaheshvari)

Mata

Mayatita

Mulaprakritidsambhava

Mahayogeshvareshvari

Mahanada

Mahamaya

Mulaprakriti

Mahapurushasamjnita

Mahamayasamutpanna

Malavarjjita

Mahavuddhimati

Malatrayavinashini

Maharatri

Mahashala

Manomayi

Mahabhagavati

Mahendrapendrabhagini

Mahamoha

Mahashakti

Mahamati

Mahendrabhagini

Mata

Mahashakti

Manomayi

Mahasvana

Manyumata

Mahamanyusamundbhava

Manasvini

Madotkata

Mahnidrasamudbhyuti

Mahakamasamudbhava

Matrika

Manmathodbhuta

Mrigakshi

Manadayini

Manendrarinipatini

Mohanashini

Madhavi

Manini

Mahavidya

Medha

Mahanubhava

Mahamahisha-Mardini

Mayuravaravahana

Mahakali

Mahapitha

Marutsuta

Malatrayavinashini

Mahasuravinashini

Mahafala

Mahadevaikasakshini

Mahalakshmisamudbhava

Mahavimana-Madhyastha

Mahanidra

Mritajivani

Mangalya

Mangala

Mala

Malaharini

Malatita

Mahabhogindra-Shayini

Mahapuushapurvaja

Maheshvarapadashraya

Mrinmayi

Mahamayashraya

Manya

Mahadevamanorama,

Mahabega

Mahajvala

Mahabhuti

Mahavibhutida

Madhya

Mukti

Madhusudani

Mahashri

Manojna

Manojava

Manorama

Manoraska

Mandaradrinivasa

Maharupa

Mahagarbha

Mahlyasi

Mahati

Manasi

Mahalakshmi

Maheshvara-Samutpanna

Maheshvarapativrata

Nityaprasavadharmini

Nitamuditamanasa

Naravahini

Nanda

Niranjana

Nishkala

Nitya

Nivritti

Nadakhya

Nadvigraha

Nandini

Nandivallabha

Nityapushta

Nirantara

Nityatushta

Nishtha

Nalini

Nirananda

Nirvikara

Narayani

Narodbhuti

Nitijna

Nirashraya

Nityodita

Naramalini

Naranarayanodbhava

Nrisimhi

Nilotpaladalaprabha

Niraloka

Nirindriya

Nishumbhavinipatini

Nityashiddha

Niramaya

Nihsankalpa

Niratanka

Nirashraya

Nirahara

Nirankushapododbhava

Nirashraya

Nirahara

Nirankushapadodbhava

Nirguna

Nityavibhava

Nihsara

Nirapatrapa

Nandini

Niyantri

Niradhara

Nivritti

Nirmala

Nandini

Niyantri

Niti

Niyata

Paramanadadyini

Parvati

Prabhavati

Pankajayatalochana

Pingalalochana

Padmanana

Padmanibha

Pushti

Paramananda

Paraparavibhedika

Puranadarapurahsara

Poshani

Paramaishvaryabhutida

Panchabrahmasamutpatti

Paramarthavigraha

Padmabhasini

Paramakala

Paramatma

Paramakshara

Paramashakti

Pradhana-Purusheshvari

Pranarupa

Pranashakti

Pranavidya

Praneshvarapriya

 

Paramaghapakarshini

Pradhanapurushatita

Pradhanapurushatmika

Purana

Pradhanu-Praveshinin

Prakritigraha

Pourushi

Pranatarti-Prabhanjani

Paravara

Prajna

Pujya

Purushantaravasini

Prabha

Padmadharini

Paravaravidhanajna

Padmavodhika

Paragati

Prakriya

Punya

Pushkarini

Prasutika

Parameshvari

Prasannavadana

Paramarthiki

Pratyakshadevata.

Padmanabha

Purushamohini

Prathamaja

Pujya

Padmamala

Papahara

Parameshthini

Padmagarbhavivahana

Puruhuta

Purushtuta

Parameshvari

Pradyumnadayita

Prachanda

Paravaravibhutida

Pararddhajatamahima

Pavani

Poshani

Pishanga,

Panchachuda

Pingalakara

Padmini

Pugamalini

Padasamshrava

Purva

Puranapurusharani

Pushti

Rrakta

Rasajna

Rasada

Ratnamala

Ratnagarbha

Roudri

Ramya

Ratri

Rupavarjita

Rudrani

Ranapriya

Sargapralayanirmukta

Srishtisthityantadharmini

Svayamjyotih

Soudamini

Shashvati

Sarvvaisharyasamannita

Sarvvadhara

Sarvva-Sadharani

Sukshma

Svayambhuti

Sarvvani

Shankararddhasharirini

Sarvveshvari

Sarvvavandya

Sakridvibhata

Sarvvartisamudraparishoshini

Shankarechhanuvartini

Sarvvashaktyasanaruda

Sumurti

Sarvvakamadhuka

Suprabha

Sustani

Souri

Sankarshanasamutpatti

Shvashvatasthanavasini

Sthaneshvari

Shantamanasa

Sarojanayana

Sama

Shankachakragadadhara

Smriti

Shiva

Shokanashini

Sadananda

Sadakriti

Sarvvabhutashrayasthita

Sarvada

Sarvatomukhi

Sakala

Sarvvavit

Sarvvatobhadra

Surupa

Surarchita

Samvit

Shrisamutapatti

Shankari

Shatarupa

Shatavarta

Surabhi

Sura

Surendramata

Sudyumna

Sushumna

Suryasamsthita

Samiksha

Simhika

Simhavahana

Suvarchala

Sushroni

Sukirti

Shrimati

Shrisha

Shivapriya

Shridhari

Shrikari

Shrifala

Sevita

Savitri

Shri

Sarojanilaya

Sarvvavidya

Sumangala

Sarvvarthasadhika

Sushobhana

Svaha

Siddhi

Svadha

Suniti

Sukriti

Shruti

Soumya

Sevika

Sundari

Sattvastha

Shobha

Sarvvatishayini

Sarvveshvarapriya

Sarvvasiddhipradyini

Sarvvabhutanamaskrita

Samagiti

Shankari

Shanti

Sarvvendriyamanomata

Sarvvabhutahridisthita

Samsaratarini

Shivananda

Shachi

Sandhya

Samudrantaravasini

Sattvashuddhikari

Shuddhi

Surupa

Susoumya

Sarvasaha

Sarvvapratyayasakshini

Surpini

Samadhistha

Sativashuddhikari

Shuddhi

Sragvini

Sahaasrakshi

Sahasravadanatmaja

Sahasrarashmi

Sattvastha

Simharatha

Sevya

Siddha

Satpratishtha

Shishteshta

Shishtashishtaprapujita

Shakrasanagata

Shakri

Sadhya

Shobha

Sadashiva

Shaktichakrapravartika

Shadurmiparivarjita

Sankarshini

Sudhama

Shantida

Shantivarddhini

Satyadevata

Subhadra

Sita

Shivajnanasvarupini

Shivakhya

Shastrayoni

Susukshmapadasamshraya

Shantyatita

Satyabhama

Satyasandha

Sandhivarjita

Sarvvavadashraya

Samkhya

Samkhyayogasamudbhava

Shambhuvasa

Shashiprabha

Suddakulodbhava

Shunya

Sakala

Samsarayoni

Samsarapota

Sarvaga

Sarvvakaryaniyantri

Sarvvapratishtha

Sarvantarastha

Sarvvashakti

Sarvvashaktisamudbhava

Sarvvatmika

Sarvvabhutesvari

Shanta

Shanti

Shashvati

Shiva

Shivatma

Shuddha

Sunirmala

Svatahprathamaja

Shukla

Svargasthityan Tarakarani

Sudurvvachya

Shabdayoni

Shabdmayi

Sudushpara

Sanatani

Sarvvashaktisamanvita

Shivodaya

Sudurlabla

Shanti

Satkriya

Shuddhi

Suvigraha

Sarada

Svarnamalini

Suryamata

Soumya

Shankareshtaganagrani

Samyastha

Sankalpasiddha

Sarvvavijnandayini

Shridhararddhasharirini

Sudha

Samkhyayogapravartika

Samvatsararuda

Shadadhvaparivartika

Shankhini

Shumbhari

Sankhya

Sarvvapraharanopeta

Sugandha

Surabhi

Tamasi

Trivikramapadodbhuta

Tamohparepratishthita

Tritattvamata

Trividha

Trishaktijanani

Trailokyanamita

Trilochana

Tapasi

Tattvasambhava

Tarkshi

Trimurti

Tarasvini

Trinetra

Tapasvini

Tridashartivinashini

Trailokyasundari

Tushti

Trishulavaradharini

Trivarna

Tandavasaktamanasa

Taijasi

Trisandhya

Uma

Utsuka

Unmilani

Vedamata

Vedavidyaprakashini

Vadarupini

Vedashakti

Vagdevata

Viyanmurti

Vidyunmala

Vihayasi

Vidya

Vyomadhara

Vyomamurti

Vyomalaya

Vyapini

Vyaktatmika

Vadava

Vasudevasamudbhava

Vrihadgarbha

Vidyadhari

Vahurupa

Virupa

Vinayapriya

Vedantavishaya

Vuddhi

Vikriti

Vaishvanari

Vibhagajna

Vijankurasamudhbuti

Vishveshvarapriya

Vidyut

Vidyujjihva

Vyomalakshmi

Vireshvari

Vimanastha

Vidyamayi

Vyapta

Vishoka

Vishnushivagraja

Vyomashakti

Vashini

Vamshakarini

Vichitramukutangada

Vamshakari

Vagdevi

Varada

Vikashini

Vibhavati

Vrishasanagata

Vidya

Virupakshi

Vibhavari

Vichitraratnamukuta

Vyomanilaya

Vinaya

Vamalochana

Vibhrajamana

Vedavedangaparaga

Vaishnavi

Vrishavesha

Vishyanmatra

Vindhyaparvatavasini

Vinata

Vishishta

Vajratunda

Vajrajihva

Vishala

Vishyanmurti

Vedamurti

Vidharma

Vishvadharmini

Vedavedya

Vratasnata

Virabhadrapraja

Vira

Vidyanadharanirakriti

Vindunadasamutpatti

Varnarahita

Vairagyajnananirata

Vandhya

Vachya

Varija

Vahanapriya

Vani

Vinavadanatatpara

Vasuprada

Vasumati

Vasudhara

Vasundhara

Vararoha

Varenya

Varadayika

Vishvambhara

Vishvapramathini

Varaprada

Virabhadrapriya

Varahi

Virakta

Vyapi

Vishvamareshvasreshana

Vichitragahanadhara

Vaidyuti

Vishvarupa

Vishveshechhanuvartini,

Vairagyaishvaryadharmatma

Vyakta

Viochitrangi

Vishveshareshvari

Yashoda

Yashasvini

Yogastha

Yogini

Yantramadhyastha

Yoganmaya

Yogeshvareshvari

Yugandhara

Yugavarta

Youni

Yugantadahanatmika

Yugmadrishti

Yogijneya

Yogamata

Yogishvari

Yoganidra

Yogaja

Yogya

Leave a Reply

Your email address will not be published.